Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van Big Band Crimpen, gevestigd te Krimpen ad IJssel, handelend onder de naam Bobby’s Big Band, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40343186. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
  1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
  – de website bezoekt;
  – zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;
  – lid wordt;
  – zich aanmeldt bij ons als geïnteresseerde;
  – via het contactformulier contact met ons opneemt;
  1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
  – naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, bankrekeningnummer, gegevens over voorkeuren, gegevens over afspraken, positie in band, etc.
  1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
  – het lidmaatschap te effectueren;
  – nieuwsbrieven te verzenden;
  – contact met u op te nemen of te onderhouden.
 2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
  U kunt contact opnemen met het bestuur via bestuur[at]bobbysbigband.nl voor:
  – meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
  – vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
  – inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
  – correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;
  – bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens.
 3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
  genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
 4. DERDEN
  4.1 Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
  4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan onze optredens publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).
 5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
  Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de
  verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.
 6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan
  om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.